Bảng Lịch Thủy Triều 2019

Trước khi đi câu cá sông hoặc biển hãy ghé xem bảng thủy triều này để biết con nước đang lớn hay ròng.
Nếu bạn dùng thiết bị di động hãy vuốt bảng thủy triều qua lại để xem phần bị thiếu.

Dương Lịch 25/03/2019 (Âm Lịch 20/02/2019)

Địa Danh Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng
Cần Giờ 06:00 3.8 23:57 1.4 17:24 3.8 11:32 1.8
Cửa Gianh 16:00 1.5 08:36 0.5 03:00 1.1 22:13 0.7
Cửa Hội 16:00 2.3 08:53 0.9 03:07 1.7 22:18 1.3
Cửa Ông 20:00 2.9 04:24 1.5
Cửa Việt 15:21 1.1 08:35 0.4 03:00 0.8 21:49 0.4
Đà Nẵng 13:00 1.2 20:05 0.5 01:20 1.1 06:50 0.7
Định An 17:09 4 23:59 1 05:23 4 11:36 1.8
Hà Tiên 20:02 1.1 11:36 0.5 07:00 0.7 03:15 0.6
Hòn Dấu 17:13 2.6 06:51 1.5
Hồ Chí Minh 07:14 4 01:13 1.3 19:00 3.8 13:18 1.8
Hồng Gai 19:00 2.7 03:56 1.5
Nha Trang 13:00 1.4 19:54 0.6 01:00 1.1 06:19 0.8
Quy Nhơn 12:26 1.8 19:55 1 01:20 1.6 06:25 1.4
Trường Sa 13:00 1.5 20:07 0.7 02:00 1.4 06:57 1.2
Vũng Tàu 05:00 4.1 23:07 1.5 16:27 3.9 10:38 2.2

Dương Lịch 26/03/2019 (Âm Lịch 21/02/2019)

Địa Danh Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng
Cần Giờ 18:00 3.7 06:28 3.6 12:09 2.2
Cửa Gianh 17:00 1.4 09:21 0.5 03:12 1 23:07 0.9
Cửa Hội 17:09 2.2 09:29 0.7 03:05 1.6 23:03 1.6
Cửa Ông 21:00 3.1 06:19 1.3
Cửa Việt 16:17 1 09:12 0.4 03:21 0.8 22:39 0.5
Đà Nẵng 13:21 1.1 21:00 0.5 02:23 1 07:11 0.8
Định An 18:00 3.8 06:14 3.7 12:08 2.1
Hà Tiên 21:00 1.1 12:04 0.5 07:25 0.7 04:34 0.6
Hòn Dấu 19:00 2.7 08:09 1.2
Hồ Chí Minh 08:00 3.8 01:50 1.3 19:05 3.7 13:48 2.1
Hồng Gai 20:05 2.9 06:04 1.3
Nha Trang 13:00 1.4 20:45 0.6 02:00 1 06:06 0.8
Quy Nhơn 13:00 1.9 21:04 1
Trường Sa 13:00 1.6 21:18 0.7
Vũng Tàu 06:00 3.9 23:52 1.6 17:00 3.8 11:12 2.6

Dương Lịch 27/03/2019 (Âm Lịch 22/02/2019)

Địa Danh Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng
Cần Giờ 18:00 3.5 00:41 1.5 07:29 3.4 12:49 2.6
Cửa Gianh 18:05 1.4 10:10 0.4 03:20 1
Cửa Hội 18:27 2.2 10:09 0.6 03:00 1.7
Cửa Ông 22:00 3.3 08:17 1.2
Cửa Việt 17:18 0.9 09:49 0.4 04:00 0.8 23:29 0.6
Đà Nẵng 14:00 1.1 22:02 0.5 04:00 0.9 07:27 0.8
Định An 18:06 3.6 00:43 1.1 07:17 3.4 12:43 2.5
Hà Tiên 22:00 1.1 12:31 0.5
Hòn Dấu 21:00 2.8 09:10 0.9
Hồ Chí Minh 09:00 3.6 02:29 1.3 20:00 3.6 14:16 2.4
Hồng Gai 21:20 3.1 08:19 1.1
Nha Trang 13:13 1.4 21:50 0.6
Quy Nhơn 13:19 1.9 22:24 1
Trường Sa 13:29 1.7 22:35 0.7
Vũng Tàu 17:07 3.7 07:00 3.6 11:43 3

Dương Lịch 28/03/2019 (Âm Lịch 23/02/2019)

Địa Danh Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng
Cần Giờ 18:00 3.4 01:33 1.6 09:00 3.2 13:44 2.9
Cửa Gianh 20:00 1.4 11:05 0.4 03:20 1.2 00:15 2
Cửa Hội 20:03 2.2 10:55 0.6
Cửa Ông 23:00 3.3 09:43 1
Cửa Việt 19:00 0.8 10:31 0.4 04:16 0.8
Đà Nẵng 14:21 1.1 23:09 0.5
Định An 19:00 3.4 01:33 1.2 09:00 3.2 13:33 2.7
Hà Tiên 23:00 1.1 12:52 0.6
Hòn Dấu 23:00 2.9 10:09 0.8
Hồ Chí Minh 10:00 3.4 03:12 1.4 20:04 3.4 14:49 2.6
Hồng Gai 23:00 3.1 09:34 1
Nha Trang 14:00 1.4 23:32 0.6
Quy Nhơn 14:00 1.9 23:51 1
Trường Sa 14:03 1.7 23:52 0.6
Vũng Tàu 17:17 3.5 00:45 1.7 08:00 3.5 12:!5 3.2

Dương Lịch 29/03/2019 (Âm Lịch 24/02/2019)

Địa Danh Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng
Cần Giờ 18:21 3.3 02:39 1.7 11:00 3.2 15:24 3.1
Cửa Gianh 21:13 1.4 12:07 0.4
Cửa Hội 22:10 2.2 11:50 0.7
Cửa Ông 23:59 3.4 10:38 0.9
Cửa Việt 20:17 0.8 11:21 0.4 05:00 0.8 00:24 0.6
Đà Nẵng 15:00 1
Định An 11:00 3.2 02:36 1.4 20:00 3.2 15:13 2.9
Hà Tiên 11:25 0.6
Hòn Dấu 23:59 3 11:09 0.7
Hồ Chí Minh 11:09 3.2 04:08 1.5 21:00 3.1 15:45 2.8
Hồng Gai 23:59 3.2 10:27 0.9
Nha Trang 14:00 1.4
Quy Nhơn 15:00 1.8
Trường Sa 15:00 1.7
Vũng Tàu 11:00 3.5 01:50 1.8

Dương Lịch 30/03/2019 (Âm Lịch 25/02/2019)

Địa Danh Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng
Cần Giờ 13:18 3.4 03:56 1.7
Cửa Gianh 23:00 1.4 13:16 0.4
Cửa Hội 23:59 2.3 12:59 0.7
Cửa Ông 11:22 0.9
Cửa Việt 06:00 0.8 12:27 0.4 22:00 0.8 01:27 0.7
Đà Nẵng 16:00 0.9 00:18 0.4
Định An 12:11 3.4 03:58 1.4 22:00 3 18:13 2.8
Hà Tiên 00:09 1 11:00 0.6
Hòn Dấu 12:11 0.7
Hồ Chí Minh 13:15 3.2 05:27 1.5 22:19 2.9 19:48 2.8
Hồng Gai 11:15 0.9
Nha Trang 14:00 1.4 01:27 0.6
Quy Nhơn 15:27 1.8 01:04 0.9
Trường Sa 16:00 1.7 01:01 0.6
Vũng Tàu 12:11 3.6 03:08 1.8

Dương Lịch 31/03/2019 (Âm Lịch 26/02/2019)

Địa Danh Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng
Cần Giờ 14:00 3.6 05:08 1.7 23:00 3 18:33 2.9
Cửa Gianh 23:24 1.4 14:27 0.4
Cửa Hội 14:20 0.8
Cửa Ông 01:00 3.3 12:00 1
Cửa Việt 07:00 0.8 13:48 0.4 22:25 0.8 02:31 0.7
Đà Nẵng 10:00 0.9 01:20 0.4
Định An 13:00 3.5 05:26 1.4 23:59 3.1 19:11 2.6
Hà Tiên 01:15 1 11:00 0.6
Hòn Dấu 01:00 3 13:16 0.8
Hồ Chí Minh 14:24 3.4 06:58 1.5 20:46 2.6
Hồng Gai 01:00 3.2 12:00 0.9
Nha Trang 13:13 1.3 02:28 0.6
Quy Nhơn 17:00 1.7 01:57 0.9
Trường Sa 17:06 1.6 01:57 0.6
Vũng Tàu 13:00 3.7 04:23 1.8 23:00 3.2 18:51 3