Bảng Lịch Thủy Triều 2019

Trước khi đi câu cá sông hoặc biển hãy ghé xem bảng thủy triều này để biết con nước đang lớn hay ròng.
Nếu bạn dùng thiết bị di động hãy vuốt bảng thủy triều qua lại để xem phần bị thiếu.

Dương Lịch 17/01/2019 (Âm Lịch 12/12/2018)

Địa Danh Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng
Cần Giờ 23:16 3.8 05:38 1.6 12:08 3.2 17:38 2.5
Cửa Gianh 22:21 1.4 14:43 0.7 08:00 1.2 02:33 1
Cửa Hội 23:13 2 14:49 1 07:12 1.9 02:01 1.6
Cửa Ông 02:03 3 13:20 1.4
Cửa Việt 21:25 1.1 14:09 0.7 08:14 1 02:40 0.8
Đà Nẵng 19:00 1.3 01:29 0.7
Định An 23:06 4.2 05:22 2 12:00 3.5 16:50 2.9
Hà Tiên 01:24 1.1 16:51 0.4
Hòn Dấu 02:26 2.3 14:53 1.2
Hồ Chí Minh 00:19 3.8 07:21 1.7 14:00 3.6 19:08 2.6
Hồng Gai 02:04 2.5 14:13 1.4
Nha Trang 19:00 1.4 04:00 0.7
Quy Nhơn 18:18 2.1 02:05 1.3
Trường Sa 19:00 1.7 02:24 0.8
Vũng Tàu 22:02 4 04:40 2.1 11:28 3.6 16:04 3.1

Dương Lịch 18/01/2019 (Âm Lịch 13/12/2018)

Địa Danh Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng
Cần Giờ 06:31 1.2 13:25 3.5 18:43 2.5
Cửa Gianh 23:59 1.5 15:32 0.6 08:04 1.2 04:04 1.1
Cửa Hội 15:27 0.7 06:22 1.9 04:00 1.8
Cửa Ông 03:00 3.4 13:54 1
Cửa Việt 22:23 1.2 14:55 0.6 09:00 1 03:41 0.8
Đà Nẵng 19:20 1.3 02:22 0.6
Định An 06:29 1.6 13:18 3.8 18:16 3
Hà Tiên 02:10 1.2 17:42 0.4
Hòn Dấu 02:12 2.7 15:12 0.9
Hồ Chí Minh 01:00 3.8 08:16 1.4 15:00 3.8 20:23 2.7
Hồng Gai 02:11 2.9 14:20 1.1
Nha Trang 19:18 1.5 04:05 0.5
Quy Nhơn 19:00 2.2 02:56 1.2
Trường Sa 19:10 1.8 03:10 0.6
Vũng Tàu 23:00 4.1 05:28 1.7 13:00 3.8 17:19 3.2

Dương Lịch 19/01/2019 (Âm Lịch 14/12/2018)

Địa Danh Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng
Cần Giờ 00:05 3.9 07:20 0.8 14:26 3.8 19:39 2.6
Cửa Gianh 16:05 0.4
Cửa Hội 01:00 2.3 16:29 0.5
Cửa Ông 03:19 3.8 14:44 0.7
Cửa Việt 23:14 1.2 15:44 0.5 10:00 1 04:32 0.8
Đà Nẵng 20:08 1.4 03:11 0.5
Định An 00:04 4.3 07:28 1.3 14:16 4.1 19:36 3.1
Hà Tiên 03:00 1.2 18:34 0.4
Hòn Dấu 03:00 3 15:48 0.6
Hồ Chí Minh 16:00 4 09:06 1.1 02:00 3.9 21:25 2.7
Hồng Gai 03:00 3.3 14:54 0.8
Nha Trang 20:00 1.6 04:33 0.4
Quy Nhơn 20:00 2.3 03:42 1
Trường Sa 20:00 1.9 03:55 0.5
Vũng Tàu 23:59 4.2 06:14 1.3 13:21 4 18:22 3.3

Dương Lịch 20/01/2019 (Âm Lịch 15/12/2018)

Địa Danh Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng
Cần Giờ 01:00 4 08:06 0.5 15:15 4 20:28 2.6
Cửa Gianh 01:00 1.6 17:13 0.3
Cửa Hội 02:00 2.5 17:22 0.3
Cửa Ông 04:05 4.1 15:42 0.5
Cửa Việt 16:36 0.5 10:13 1.1 05:18 0.8
Đà Nẵng 21:00 1.4 03:58 0.4 11:03 1.1 14:17 1
Định An 01:00 4.5 08:21 1 15:03 4.3 20:40 3.1
Hà Tiên 04:00 1.3 19:27 0.4
Hòn Dấu 03:16 3.4 16:34 0.3
Hồ Chí Minh 17:00 4.1 09:54 0.9 02:14 3.9 22:!9 2.7
Hồng Gai 03:26 3.6 15:47 0.5
Nha Trang 21:00 1.7 05:06 0.2
Quy Nhơn 21:00 2.3 04:26 0.9
Trường Sa 20:30 2 04:39 0.3
Vũng Tàu 14:07 4.2 07:00 1 19:17 3.2

Dương Lịch 21/01/2019 (Âm Lịch 16/12/2018)

Địa Danh Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng
Cần Giờ 16:00 4.2 08:50 0.3 02:00 4 21:14 2.5
Cửa Gianh 02:00 1.7 18:04 0.2
Cửa Hội 03:00 2.6 18:15 0.2
Cửa Ông 05:00 4.2 16:45 0.4
Cửa Việt 00:03 1.2 17:30 0.4 11:00 1.1 06:01 0.8
Đà Nẵng 22:00 1.5 04:44 0.4 12:00 1.1 15:14 1
Định An 02:00 4.6 09:09 0.7 16:00 4.5 21:32 3
Hà Tiên 04:22 1.3 20:21 0.4
Hòn Dấu 04:00 3.6 17:24 0.2
Hồ Chí Minh 17:25 4.2 10:40 0.7 03:00 4 23:09 2.7
Hồng Gai 04:11 3.9 16:57 0.4
Nha Trang 21:26 1.7 05:41 0.1
Quy Nhơn 21:19 2.4 05:10 0.8
Trường Sa 21:16 2.1 05:24 0.2
Vũng Tàu 15:00 4.3 07:45 0.7 00:23 4.3 20:07 3.2

Dương Lịch 22/01/2019 (Âm Lịch 17/12/2018)

Địa Danh Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng
Cần Giờ 17:00 4.2 09:34 0.2 02:25 4.1 21:58 2.5
Cửa Gianh 02:25 1.7 18:55 0.1 11:00 1.4 08:04 1.3
Cửa Hội 04:00 2.7 19:07 0.1
Cửa Ông 06:00 4.3 17:52 0.4
Cửa Việt 01:00 1.2 18:26 0.3 12:00 1.1 06:44 0.8
Đà Nẵng 23:00 1.4 05:29 0.4 12:26 1.2 16:15 1
Định An 03:00 4.7 09:53 0.6 16:26 4.6 22:18 2.8
Hà Tiên 05:05 1.3 21:15 0.4
Hòn Dấu 05:00 3.7 18:16 0.1
Hồ Chí Minh 18:14 4.2 11:25 0.6 04:00 4 23:55 2.6
Hồng Gai 05:00 4 18:00 0.3
Nha Trang 22:09 1.7 06:15 0.1
Quy Nhơn 22:07 2.4 05:53 0.8
Trường Sa 22:04 2.1 06:08 0.2
Vũng Tàu 16:00 4.4 08:30 0.6 01:12 4.4

Dương Lịch 23/01/2019 (Âm Lịch 18/12/2018)

Địa Danh Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng Giờ Nước Lớn Mực Nước Lớn Giờ Nước Ròng Mực Nước Ròng
Cần Giờ 17:21 4.2 10:16 0.2 03:10 4.1 22:42 2.4
Cửa Gianh 03:12 1.7 20:13 0.1
Cửa Hội 04:23 2.8 19:58 0.1
Cửa Ông 07:00 4.2 19:00 0.6
Cửa Việt 13:00 1.2 19:23 0.3 02:00 1.2 07:27 0.7
Đà Nẵng 23:21 1.4 06:13 0.4 13:05 1.2 17:20 1
Định An 03:19 4.8 10:36 0.6 17:04 4.6 23:00 2.7
Hà Tiên 06:00 1.3 22:10 0.5 18:00 0.7 14:13 0.6
Hòn Dấu 06:00 3.7 19:09 0.2
Hồ Chí Minh 19:00 4.3 12:09 0.6 04:25 4
Hồng Gai 06:00 3.9 19:11 0.4
Nha Trang 23:00 1.6 06:58 0.1
Quy Nhơn 23:00 2.3 06:35 0.9
Trường Sa 23:00 2 06:51 0.2
Vũng Tàu 16:14 4.4 09:15 0.6 02:00 4.4 21:41 3