Lịch thủy triều Hà Tiên

Hôm nay 23/07/2024 (âm lịch 18/06/2024)

Nếu lỗi sai ngày hôm nay: xem ngày bên dưới

Dương lịch 31/07/2024
Âm lịch 26/06/2024
Lịch thủy triều Hà Tiên
Thời gian (h là giờ)
0h
0.5m
1h
0.5m
2h
0.4m
3h
0.4m
4h
0.4m
5h
0.4m
6h
0.5m
7h
0.6m
8h
0.7m
9h
0.8m
10h
1.0m
11h
1.1m
12h
1.2m
13h
1.3m
14h
1.3m
15h
1.2m
16h
1.1m
17h
1.0m
18h
0.9m
19h
0.8m
20h
0.7m
21h
0.6m
22h
0.6m
23h
0.5m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 01/08/2024
Âm lịch 27/06/2024
Lịch thủy triều Hòn Dấu
Thời gian (h là giờ)
0h
0.5m
1h
0.4m
2h
0.4m
3h
0.5m
4h
0.7m
5h
1.0m
6h
1.4m
7h
1.8m
8h
2.2m
9h
2.6m
10h
2.9m
11h
3.1m
12h
3.3m
13h
3.5m
14h
3.5m
15h
3.5m
16h
3.3m
17h
3.0m
18h
2.7m
19h
2.3m
20h
1.8m
21h
1.4m
22h
1.0m
23h
0.7m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 02/08/2024
Âm lịch 28/06/2024
Lịch thủy triều Hòn Dấu
Thời gian (h là giờ)
0h
0.5m
1h
0.3m
2h
0.2m
3h
0.2m
4h
0.3m
5h
0.5m
6h
0.8m
7h
1.2m
8h
1.7m
9h
2.2m
10h
2.6m
11h
2.9m
12h
3.3m
13h
3.5m
14h
3.7m
15h
3.7m
16h
3.6m
17h
3.5m
18h
3.1m
19h
2.7m
20h
2.3m
21h
1.8m
22h
1.4m
23h
1.0m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 03/08/2024
Âm lịch 29/06/2024
Lịch thủy triều Hòn Dấu
Thời gian (h là giờ)
0h
0.6m
1h
0.4m
2h
0.2m
3h
0.1m
4h
0.0m
5h
0.1m
6h
0.4m
7h
0.7m
8h
1.2m
9h
1.7m
10h
2.2m
11h
2.6m
12h
3.0m
13h
3.3m
14h
3.6m
15h
3.8m
16h
3.8m
17h
3.7m
18h
3.5m
19h
3.1m
20h
2.7m
21h
2.2m
22h
1.8m
23h
1.4m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 04/08/2024
Âm lịch 01/07/2024
Lịch thủy triều Hòn Dấu
Thời gian (h là giờ)
0h
1.0m
1h
0.7m
2h
0.4m
3h
0.2m
4h
0.1m
5h
0.0m
6h
0.1m
7h
0.3m
8h
0.7m
9h
1.2m
10h
1.7m
11h
2.2m
12h
2.6m
13h
3.0m
14h
3.3m
15h
3.6m
16h
3.7m
17h
3.7m
18h
3.6m
19h
3.4m
20h
3.0m
21h
2.6m
22h
2.2m
23h
1.8m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 05/08/2024
Âm lịch 02/07/2024
Lịch thủy triều Hòn Dấu
Thời gian (h là giờ)
0h
1.4m
1h
1.0m
2h
0.7m
3h
0.5m
4h
0.3m
5h
0.2m
6h
0.1m
7h
0.2m
8h
0.4m
9h
0.8m
10h
1.3m
11h
1.7m
12h
2.2m
13h
2.6m
14h
3.0m
15h
3.3m
16h
3.5m
17h
3.6m
18h
3.5m
19h
3.4m
20h
3.2m
21h
2.8m
22h
2.5m
23h
2.1m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 06/08/2024
Âm lịch 03/07/2024
Lịch thủy triều Hòn Dấu
Thời gian (h là giờ)
0h
1.7m
1h
1.4m
2h
1.1m
3h
0.9m
4h
0.7m
5h
0.5m
6h
0.3m
7h
0.3m
8h
0.4m
9h
0.6m
10h
1.0m
11h
1.4m
12h
1.8m
13h
2.2m
14h
2.6m
15h
2.9m
16h
3.1m
17h
3.3m
18h
3.3m
19h
3.3m
20h
3.1m
21h
2.9m
22h
2.6m
23h
2.3m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 07/08/2024
Âm lịch 04/07/2024
Lịch thủy triều Hòn Dấu
Thời gian (h là giờ)
0h
2.0m
1h
1.7m
2h
1.5m
3h
1.2m
4h
1.0m
5h
0.9m
6h
0.7m
7h
0.6m
8h
0.6m
9h
0.7m
10h
0.9m
11h
1.2m
12h
1.6m
13h
1.9m
14h
2.3m
15h
2.5m
16h
2.8m
17h
3.0m
18h
3.0m
19h
3.0m
20h
3.0m
21h
2.8m
22h
2.6m
23h
2.4m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com