Lịch thủy triều Hòn Dấu

Hôm nay 20/05/2024 (âm lịch 13/04/2024)

Dương lịch 20/05/2024
Âm lịch 13/04/2024
Lịch thủy triều Hòn Dấu
Thời gian (h là giờ)
0h
2.0m
1h
2.0m
2h
2.0m
3h
1.9m
4h
1.8m
5h
1.7m
6h
1.7m
7h
1.7m
8h
1.7m
9h
1.7m
10h
1.8m
11h
1.8m
12h
1.9m
13h
1.9m
14h
1.9m
15h
1.9m
16h
1.9m
17h
1.9m
18h
1.9m
19h
1.9m
20h
1.9m
21h
1.9m
22h
1.9m
23h
1.8m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 21/05/2024
Âm lịch 14/04/2024
Lịch thủy triều Hòn Dấu
Thời gian (h là giờ)
0h
1.8m
1h
1.7m
2h
1.7m
3h
1.6m
4h
1.6m
5h
1.5m
6h
1.5m
7h
1.6m
8h
1.7m
9h
1.8m
10h
1.9m
11h
2.0m
12h
2.1m
13h
2.2m
14h
2.2m
15h
2.2m
16h
2.2m
17h
2.2m
18h
2.1m
19h
2.1m
20h
2.0m
21h
1.9m
22h
1.8m
23h
1.7m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 22/05/2024
Âm lịch 15/04/2024
Lịch thủy triều Hòn Dấu
Thời gian (h là giờ)
0h
1.6m
1h
1.5m
2h
1.4m
3h
1.3m
4h
1.3m
5h
1.3m
6h
1.3m
7h
1.4m
8h
1.5m
9h
1.8m
10h
2.0m
11h
2.2m
12h
2.3m
13h
2.5m
14h
2.5m
15h
2.6m
16h
2.5m
17h
2.5m
18h
2.4m
19h
2.3m
20h
2.1m
21h
2.0m
22h
1.8m
23h
1.6m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 23/05/2024
Âm lịch 16/04/2024
Lịch thủy triều Hòn Dấu
Thời gian (h là giờ)
0h
1.4m
1h
1.3m
2h
1.2m
3h
1.1m
4h
1.0m
5h
1.0m
6h
1.0m
7h
1.1m
8h
1.3m
9h
1.6m
10h
1.9m
11h
2.2m
12h
2.5m
13h
2.7m
14h
2.8m
15h
2.9m
16h
2.9m
17h
2.8m
18h
2.7m
19h
2.6m
20h
2.4m
21h
2.1m
22h
1.9m
23h
1.6m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 24/05/2024
Âm lịch 17/04/2024
Lịch thủy triều Hòn Dấu
Thời gian (h là giờ)
0h
1.4m
1h
1.1m
2h
1.0m
3h
0.8m
4h
0.7m
5h
0.7m
6h
0.7m
7h
0.8m
8h
1.0m
9h
1.3m
10h
1.7m
11h
2.1m
12h
2.4m
13h
2.7m
14h
3.0m
15h
3.1m
16h
3.2m
17h
3.2m
18h
3.1m
19h
2.9m
20h
2.7m
21h
2.4m
22h
2.1m
23h
1.8m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 25/05/2024
Âm lịch 18/04/2024
Lịch thủy triều Hòn Dấu
Thời gian (h là giờ)
0h
1.4m
1h
1.1m
2h
0.8m
3h
0.7m
4h
0.5m
5h
0.4m
6h
0.4m
7h
0.5m
8h
0.6m
9h
0.9m
10h
1.3m
11h
1.8m
12h
2.2m
13h
2.6m
14h
3.0m
15h
3.2m
16h
3.4m
17h
3.5m
18h
3.4m
19h
3.3m
20h
3.1m
21h
2.8m
22h
2.5m
23h
2.1m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 26/05/2024
Âm lịch 19/04/2024
Lịch thủy triều Hòn Dấu
Thời gian (h là giờ)
0h
1.7m
1h
1.3m
2h
0.9m
3h
0.6m
4h
0.4m
5h
0.3m
6h
0.2m
7h
0.2m
8h
0.3m
9h
0.5m
10h
0.9m
11h
1.3m
12h
1.9m
13h
2.4m
14h
2.8m
15h
3.2m
16h
3.4m
17h
3.6m
18h
3.6m
19h
3.6m
20h
3.4m
21h
3.2m
22h
2.9m
23h
2.5m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 27/05/2024
Âm lịch 20/04/2024
Lịch thủy triều Hòn Dấu
Thời gian (h là giờ)
0h
2.0m
1h
1.6m
2h
1.1m
3h
0.7m
4h
0.4m
5h
0.2m
6h
0.1m
7h
0.0m
8h
0.0m
9h
0.2m
10h
0.5m
11h
0.9m
12h
1.4m
13h
2.0m
14h
2.5m
15h
2.9m
16h
3.3m
17h
3.6m
18h
3.7m
19h
3.8m
20h
3.7m
21h
3.5m
22h
3.3m
23h
2.9m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com