Lịch thủy triều Quy Nhơn

Hôm nay 17/06/2024 (âm lịch 12/05/2024)

Nếu lỗi sai ngày hôm nay: xem ngày bên dưới

Dương lịch 17/06/2024
Âm lịch 12/05/2024
Lịch thủy triều Quy Nhơn
Thời gian (h là giờ)
0h
1.3m
1h
1.3m
2h
1.4m
3h
1.5m
4h
1.6m
5h
1.7m
6h
1.7m
7h
1.7m
8h
1.7m
9h
1.6m
10h
1.5m
11h
1.5m
12h
1.4m
13h
1.3m
14h
1.3m
15h
1.3m
16h
1.3m
17h
1.3m
18h
1.3m
19h
1.3m
20h
1.3m
21h
1.3m
22h
1.3m
23h
1.3m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 18/06/2024
Âm lịch 13/05/2024
Lịch thủy triều Quy Nhơn
Thời gian (h là giờ)
0h
1.4m
1h
1.4m
2h
1.5m
3h
1.6m
4h
1.7m
5h
1.8m
6h
1.8m
7h
1.8m
8h
1.8m
9h
1.7m
10h
1.6m
11h
1.5m
12h
1.3m
13h
1.2m
14h
1.2m
15h
1.1m
16h
1.1m
17h
1.2m
18h
1.2m
19h
1.2m
20h
1.3m
21h
1.3m
22h
1.3m
23h
1.4m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 19/06/2024
Âm lịch 14/05/2024
Lịch thủy triều Quy Nhơn
Thời gian (h là giờ)
0h
1.4m
1h
1.5m
2h
1.5m
3h
1.6m
4h
1.7m
5h
1.8m
6h
1.9m
7h
1.9m
8h
1.9m
9h
1.8m
10h
1.7m
11h
1.5m
12h
1.4m
13h
1.2m
14h
1.1m
15h
1.0m
16h
1.0m
17h
1.0m
18h
1.1m
19h
1.1m
20h
1.2m
21h
1.3m
22h
1.3m
23h
1.4m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 20/06/2024
Âm lịch 15/05/2024
Lịch thủy triều Quy Nhơn
Thời gian (h là giờ)
0h
1.4m
1h
1.5m
2h
1.6m
3h
1.7m
4h
1.8m
5h
1.9m
6h
2.0m
7h
2.0m
8h
2.0m
9h
2.0m
10h
1.8m
11h
1.7m
12h
1.4m
13h
1.2m
14h
1.1m
15h
0.9m
16h
0.9m
17h
0.8m
18h
0.9m
19h
1.0m
20h
1.1m
21h
1.2m
22h
1.3m
23h
1.4m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 21/06/2024
Âm lịch 16/05/2024
Lịch thủy triều Quy Nhơn
Thời gian (h là giờ)
0h
1.4m
1h
1.5m
2h
1.6m
3h
1.7m
4h
1.8m
5h
1.9m
6h
2.0m
7h
2.1m
8h
2.1m
9h
2.1m
10h
2.0m
11h
1.8m
12h
1.6m
13h
1.3m
14h
1.1m
15h
0.9m
16h
0.8m
17h
0.7m
18h
0.7m
19h
0.8m
20h
1.0m
21h
1.1m
22h
1.2m
23h
1.3m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 22/06/2024
Âm lịch 17/05/2024
Lịch thủy triều Quy Nhơn
Thời gian (h là giờ)
0h
1.4m
1h
1.5m
2h
1.6m
3h
1.7m
4h
1.8m
5h
1.9m
6h
2.0m
7h
2.1m
8h
2.2m
9h
2.2m
10h
2.2m
11h
2.0m
12h
1.8m
13h
1.5m
14h
1.2m
15h
1.0m
16h
0.8m
17h
0.7m
18h
0.6m
19h
0.7m
20h
0.8m
21h
0.9m
22h
1.1m
23h
1.2m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 23/06/2024
Âm lịch 18/05/2024
Lịch thủy triều Quy Nhơn
Thời gian (h là giờ)
0h
1.4m
1h
1.5m
2h
1.5m
3h
1.6m
4h
1.7m
5h
1.8m
6h
2.0m
7h
2.1m
8h
2.2m
9h
2.3m
10h
2.3m
11h
2.2m
12h
2.0m
13h
1.7m
14h
1.4m
15h
1.1m
16h
0.9m
17h
0.7m
18h
0.6m
19h
0.6m
20h
0.7m
21h
0.8m
22h
1.0m
23h
1.1m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 24/06/2024
Âm lịch 19/05/2024
Lịch thủy triều Quy Nhơn
Thời gian (h là giờ)
0h
1.3m
1h
1.4m
2h
1.5m
3h
1.6m
4h
1.7m
5h
1.8m
6h
1.9m
7h
2.0m
8h
2.2m
9h
2.3m
10h
2.3m
11h
2.3m
12h
2.1m
13h
1.9m
14h
1.7m
15h
1.4m
16h
1.1m
17h
0.8m
18h
0.7m
19h
0.6m
20h
0.6m
21h
0.7m
22h
0.8m
23h
1.0m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com