Lịch thủy triều Hòn Dấu

Hôm nay 17/06/2024 (âm lịch 12/05/2024)

Nếu lỗi sai ngày hôm nay: xem ngày bên dưới

Dương lịch 25/06/2024
Âm lịch 20/05/2024
Lịch thủy triều Hòn Dấu
Thời gian (h là giờ)
0h
2.0m
1h
1.5m
2h
1.0m
3h
0.6m
4h
0.3m
5h
0.1m
6h
0.0m
7h
0.0m
8h
0.0m
9h
0.0m
10h
0.3m
11h
0.8m
12h
1.4m
13h
1.9m
14h
2.5m
15h
2.9m
16h
3.3m
17h
3.6m
18h
3.8m
19h
3.8m
20h
3.8m
21h
3.6m
22h
3.3m
23h
2.9m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 26/06/2024
Âm lịch 21/05/2024
Lịch thủy triều Hòn Dấu
Thời gian (h là giờ)
0h
2.4m
1h
1.9m
2h
1.4m
3h
1.0m
4h
0.6m
5h
0.4m
6h
0.2m
7h
0.0m
8h
0.0m
9h
0.0m
10h
0.2m
11h
0.5m
12h
0.9m
13h
1.4m
14h
2.0m
15h
2.5m
16h
2.9m
17h
3.2m
18h
3.5m
19h
3.6m
20h
3.7m
21h
3.6m
22h
3.4m
23h
3.1m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 27/06/2024
Âm lịch 22/05/2024
Lịch thủy triều Hòn Dấu
Thời gian (h là giờ)
0h
2.7m
1h
2.3m
2h
1.9m
3h
1.5m
4h
1.1m
5h
0.8m
6h
0.5m
7h
0.4m
8h
0.2m
9h
0.2m
10h
0.2m
11h
0.4m
12h
0.7m
13h
1.1m
14h
1.5m
15h
2.0m
16h
2.4m
17h
2.7m
18h
3.0m
19h
3.2m
20h
3.3m
21h
3.3m
22h
3.3m
23h
3.1m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 28/06/2024
Âm lịch 23/05/2024
Lịch thủy triều Hòn Dấu
Thời gian (h là giờ)
0h
2.9m
1h
2.6m
2h
2.3m
3h
1.9m
4h
1.6m
5h
1.3m
6h
1.0m
7h
0.8m
8h
0.7m
9h
0.6m
10h
0.5m
11h
0.6m
12h
0.7m
13h
0.9m
14h
1.3m
15h
1.6m
16h
1.9m
17h
2.2m
18h
2.5m
19h
2.7m
20h
2.8m
21h
2.9m
22h
2.9m
23h
2.9m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 29/06/2024
Âm lịch 24/05/2024
Lịch thủy triều Hòn Dấu
Thời gian (h là giờ)
0h
2.7m
1h
2.6m
2h
2.4m
3h
2.2m
4h
1.9m
5h
1.7m
6h
1.5m
7h
1.4m
8h
1.2m
9h
1.1m
10h
1.0m
11h
1.0m
12h
1.0m
13h
1.1m
14h
1.2m
15h
1.5m
16h
1.7m
17h
1.9m
18h
2.0m
19h
2.2m
20h
2.3m
21h
2.4m
22h
2.4m
23h
2.4m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 30/06/2024
Âm lịch 25/05/2024
Lịch thủy triều Hòn Dấu
Thời gian (h là giờ)
0h
2.4m
1h
2.3m
2h
2.2m
3h
2.2m
4h
2.1m
5h
2.0m
6h
1.9m
7h
1.8m
8h
1.7m
9h
1.7m
10h
1.6m
11h
1.5m
12h
1.5m
13h
1.5m
14h
1.5m
15h
1.6m
16h
1.7m
17h
1.8m
18h
1.8m
19h
1.8m
20h
1.8m
21h
1.8m
22h
1.9m
23h
1.9m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 01/07/2024
Âm lịch 26/05/2024
Lịch thủy triều Hòn Dấu
Thời gian (h là giờ)
0h
1.9m
1h
1.9m
2h
1.8m
3h
1.9m
4h
1.9m
5h
2.0m
6h
2.0m
7h
2.1m
8h
2.1m
9h
2.1m
10h
2.1m
11h
2.1m
12h
2.1m
13h
2.1m
14h
2.0m
15h
2.0m
16h
1.9m
17h
1.9m
18h
1.8m
19h
1.7m
20h
1.6m
21h
1.5m
22h
1.4m
23h
1.4m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com
Dương lịch 02/07/2024
Âm lịch 27/05/2024
Lịch thủy triều Hòn Dấu
Thời gian (h là giờ)
0h
1.3m
1h
1.3m
2h
1.3m
3h
1.4m
4h
1.5m
5h
1.7m
6h
1.8m
7h
2.0m
8h
2.2m
9h
2.4m
10h
2.5m
11h
2.6m
12h
2.6m
13h
2.6m
14h
2.6m
15h
2.5m
16h
2.4m
17h
2.2m
18h
2.1m
19h
1.8m
20h
1.6m
21h
1.3m
22h
1.1m
23h
1.0m
Mực nước (m là mét)
TheGioiMoiCau.Com